1
KROK

Poinformuj nas mailem o swoim zamiarze na adres bok@krolestwodzieci.pl

Przykładowa treść maila: „Nazywam się ................ i chciałbym zwrócić zakupiony u Państwa towar. Zamówienie nr XXXXXX (sześć cyfr). Produkt (pełna nazwa produktu oraz KOD - jak na naszej stronie)”.

2
KROK

Zapakuj produkt, tak by nie uległ uszkodzeniu

Zapakuj produkt wraz z wszystkimi jego elementami, aby nie uległ uszkodzeniu. Dołącz do paczki wypełniony formularz: POBIERZ FORMULARZ. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania formularza, spisz wszystkie informacje odręcznie na kartce. Prosimy również o załączenie paragonu. Pamiętaj, że odpowiadasz za stan zwracanego towaru, który bezpośrednio wpływa na wysokość zwrotu należności. Nikt przecież nie chce brudnej, niekompletnej czy uszkodzonej zabawki.

3
KROK

Odeślij do nas paczkę

Odeślij przygotowaną paczkę na adres Omnipack FC3 - Królestwo Dzieci, Budynek DC04, Rampa 40, Al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn

4
KROK

Otrzymaliśmy paczkę

Po otrzymaniu nadanej przez Ciebie przesyłki zawartość zostanie sprawdzona przez naszego pracownika, który oceni jej stan. Czy zabawka jest kompletna? Czy zabawka jest nieuszkodzona? Czy dołączono dowód zakupu? Czy dołączono formularz, bądź jego odpowiednik?

5
KROK

Zwrot należności

Zwrotu należności wybranym przez Ciebie sposobem (przelew bankowy, przekaz pocztowy) możesz spodziewać się nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o zwrocie. Zwrot należności zostanie wstrzymany do czasu otrzymania zwracanego produktu.

Zwroty - informacje szczegółowe

Dane sprzedawcy: Your Style Mateusz Nierenberg

Adres do wysyłania zwrotów: Omnipack FC3 - Królestwo Dzieci, Budynek DC04, Rampa 40, Al. Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn

Adres poczty elektronicznej w sprawach zwrotów: bok@krolestwodzieci.pl

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Your Style Mateusz Nierenberg z siedzibą przy ul. Wygonowej 81/16-17, 45-402 Opole, email: bok@krolestwodzieci.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • świadczenia usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej
 • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od klienta.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

Powyższe postanowienia mają jedynie charakter informacyjny. W celu zapoznania się z pełnymi informacjami na temat zwrotu towaru do Sklepu, prosimy o zerknięcie do regulaminu poniżej.